‘பில்மோரா’ செயலியின்வழிப் புரியும்படியான தமிழ் இலக்கணம் கற்பித்தல்

Innovation of Filmora Application in Teaching Tamil Grammar in Effective Way

Authors

  • லோகராஜ் மோகன் | Logaraj Mogan Student of Tamil Department, Sultan Idris Education University, Malaysia

Keywords:

Tamil Grammar, Wondershare Filmora, Videos, Offline, Online

Abstract

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தற்போதைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, கல்வித் துறையிலும் வளர்ந்து விட்டது. அந்த வளர்ச்சியில் ஒன்றுதான் பில்மோரா எனப்படும் காணொளி இயற்றும் செயலி. ஒரு திரைப்படத்தையே சுலபமாக இயற்றிவிடும் அளவிற்கு இச்செயலில் மிக அதி நவீன காணொளி தயாரிக்கும் சேவைகளும் வசதிகளும் உண்டு. இச்செயலியைப் பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்குக் கற்றல் கற்பித்தல் நடத்தலாம். ஆசிரியர்கள் கற்பிக்க விழையும் பாடங்களைக் காணொளி முறையில் தயாரித்து அதை மாணவர்களுக்கு இயங்கலையில் அல்லது நேரடியாகவும் கற்பிக்க இதன்வழி இயலும். இந்தக் காணொளிகளின் வழி, ஆசிரியர்களினால் மானவர்களின் கவனத்தைச் சுலபமாக ஈர்க்க இயலும். ஆக, இதன்வழி பில்மோரா செயலி கல்வித் துறையில் அதிலும் தமிழ் கற்பிக்க மிகவும் உதவுகிறது.

Abstract

The overall study about the innovation of 21st century teaching methodology in Tamil grammar by using technology according to this modern period. Filmora is used as one of the effective and innovative software to teach Tamil grammar for students. Wondershare Filmora is the best video editing software on Mac and PC for all novice and semi-professional video editors because it provides tools and features that enable you to create videos of all genres. By using this application, teachers can teach students in simple and creative ways via those sources in the classroom like computer and LCD. There are a lot of benefits in usage of Filmora application in education especially in teaching of Tamil grammar such as being able to create creative and innovative  videos regarding the subject in classroom for teach students in offline or online. Thus, teachers also can easily attract the attention and interest of the students while teaching.  Not only that, this review strengthens the teacher’s thinking and refreshing skills and also develops the listening ability of the students through this video. Its use is often limited to an information transmission mode and so this paper emphasizes more ways that we can use Filmora in education especially in Tamil grammar to create a video. So, this paper emphasizes the use of a very powerful, flexible, innovative teaching and learning support tool in Tamil grammar.

References

Apperson, J. M., Laws, E. L., & Scepansky, J. A., (2006), The impact of presentation graphics on students' experiences in the classroom. Computers & Education, 47, 116–126. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2004.09.003.

Catharina, (2006), Using Powerpoint as an Effective Instructional Tool. https://doi.org/10.4219%2Fgct-2006-8

Christopher, Deandra and Myers, Carly, "Can the Role of Reflection Transform the Way. We Use PowerPoints (Presentation)" (2021). Sheridan Creates. https://source.sheridancollege.ca/conferences_creates/2021/2021/9

Harknett, R. J., Cobane, C. T. (1997). Introducing instructional technology the international relations. Political Science and Politics, 30, 496–500. https://www.cambridge.org/core/journals/ps-political- science-

Hill, Arford, T., Lubitow, A., & Smollin, L. M. (2012). “I'm ambivalent about it”: The dilemmas of PowerPoint. Teaching Sociology, 40, 242–256. https://doi.org/10.1177/0092055X12444071

Levasseur, D. G., & Sawyer, K. (2006). Pedagogy meets PowerPoint: A research review of the effects of computer-generated slides in the classroom. Review of Communication, 6, 101–123. https://doi.org/10.1080/15358590600763383.7.

Murphy, T. (2004, October). Research-based methods for using PowerPoint, animation, and video for instruction. SIGUCCS’04. Retrieved November 1, 2005, from http://www.bitbetter.com/powertips.html

Rickman, J., & Grudzinski, M. (2000). Student expectations of information technology use in the classroom. Educause Quarterly, 23, 24–30.

Tufte, E. (2003). The cognitive style of PowerPoint. Cheshire, CT: Graphics Press, https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/121358

Ponniah, K., Thamburaj, K. P., & SamuvelI, S. J. I. (2017). Language attitude among Tamil language teachers. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(6), 142-147.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2016). Hierarchical grammatical tagging for tinai (landscape) of cankam Tamil literature. Indian Journal of Science and Technology, 9(48).

Thamburaj, K. P., & Rengganathan, V. (2015). A Critical Study of SPM Tamil Literature Exam Paper. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 5, 13-24.

Thamburaj, K. P., & Sivanathan, S. (2020). Marapu vaḻi eḻututal tiṟaṉum taṟkāla eḻututal tiṟaṉum oru pārvai [A study on modern and traditional writing skill]. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 141-146.

Thamburaj, K. P. (2015). Promoting scientific ideas through the future studies in Tamil language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2084-2089.

Thamburaj, K. P., Arumugum, L., & Samuel, S. J. (2015, August). An analysis on keyboard writing skills in online learning. In 2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET) (pp. 373-377). IEEE.

Thamburaj, K. P. (2021). An Critical Analysis of Speech Recognition of Tamil and Malay Language Through Artificial Neural Network. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(9), 1305-1317.

Thamburaj, K. P., & Shakunthala, R. (2016). Standardization of question items to test tamil case markers–a study. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 6, 9-16.

Arumugum, L., Nadeson, B., & Thamburaj, K. P. (2021). Traditional teaching method-concept of moral education and pedagogy in Aathicuudi. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 176-182.

Thamburaj, K. P. (2021). E-Teaching in Teacher Education—A Conceptual Framework of Sultan Idris Education University. Sino-US English Teaching, 18(5), 107-111.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2020). THE USE OF MOBILE-ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN TEACHING AND LEARNING TAMIL GRAMMAR. PalArch's Journal of Archeology of Egypt/Egyptology, 17(10), 843-849.

Thamburaj, K. P., Sivanadhan, I., & Kumar, M. (2021). IMPROVING FORM 4 STUDENT’S READING COMPREHENSION SKILLS IN TAMIL LANGUAGE BY USING SQ3R METHOD. Psychology and Education Journal, 58(2), 2291-2295.

Thamburaj, Kingston Pal. "A Process of Developing an ASR System for Malay and Tamil Languages." Design Engineering (2021): 731-741.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2015). வள்ளுவர் கூறும் நட்பின் மறுகட்டமைதி (Reframing Valluvar’s claim on Friendship). Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்), 2(1), 7-13.

Published

26.02.2022

How to Cite

MORGAN, L. (2022). ‘பில்மோரா’ செயலியின்வழிப் புரியும்படியான தமிழ் இலக்கணம் கற்பித்தல்: Innovation of Filmora Application in Teaching Tamil Grammar in Effective Way. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 7(29), 70–81. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/31