தமிழ்மொழி இலக்கணத்தில் உடன்பாட்டுவினை மற்றும் எதிர்மறைவினையைக் கற்பிக்க டோராடூன் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக ஒரு புத்தாக்கம்

An innovation through the technology of ‘Doratoon’ to teach the tamil grammar

Authors

  • தரிசினி காளிதாசன் | Tharisiniy Kalidasan Research Scholar

Keywords:

தொழில்நுட்பம், கற்றல் செயல்முறை, செயலி, Advanced Technology, Learning Process, Doratoon App

Abstract

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இந்தக் கட்டுரை மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப அமைப்பைப் பற்றியது, இது கற்றல் செயல்பாட்டில் குறிப்பாக தமிழ் இலக்கியப் பாடத்தில் பயன்படுத்தப்படலாம். இந்த 21 ஆம் நூற்றாண்டில், ஒவ்வொரு மாணவர்களும் குறிப்பாக கல்வியில் ஆக்கப்பூர்வமாக சிந்தித்துச் செயல்பட வேண்டும். அதைத் தவிர, ஆசிரியர்களும் மாணவர்களை ஈர்க்கும் வகையில் ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகளுடன் ஒரு புதிய வழியில் தங்கள் கற்பித்தல் செயல்முறையைக் கொண்டு வர இயலும். மேலும், நிறைய மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் செயல்பாட்டில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப முறையை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை அறியாமல் இருக்கின்றனர். ஆக, கற்றல் செயல்பாட்டில் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப அமைப்பை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது இந்தக் கட்டுரையின் நோக்கம். எனவே, இந்த கட்டுரையில் கற்றல் செயல்முறைக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு புதிய செயலியை மற்றும் அதனுடைய வழிமுறைகளை அறியலாம்.

Abstract

This article is about the advanced technology system that can be used in the learning process, especially in Tamil literature. In this 21st century, every student should act and think creatively especially when it comes to studies.  By using the network with a creative mind we can create any app which is suitable for us on our own. Apart from that, teachers also can bring their teaching process in a new way with creative ideas to attract the students. Moreover, there are a lot of students who don't know how to apply the advanced technology system in their learning process. The purpose of this article is how to apply the advanced technology system in the learning process. So, in this article we can learn about a new app that can be used for the learning process and their steps to enter the app.

References

சீனி நைனா முகம்மது, செ . (2015). நல்ல தமிழ் இலக்கணம். பினாங்கு, உங்கள் குரல் எண்டர்பிரைசு .

கணபதி. வி. (2005) . தமிழ் ஐவகைப் பாடங்களும் திறன் அடிப்படையில் கற்பித்தலும். சென்னை. சாந்தா பப்ளிஷர்ஸ்.

Ponniah, K., Thamburaj, K. P., & SamuvelI, S. J. I. (2017). Language attitude among Tamil language teachers. International Journal of Advanced and Applied Sciences, 4(6), 142-147.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2016). Hierarchical grammatical tagging for tinai (landscape) of cankam Tamil literature. Indian Journal of Science and Technology, 9(48).

Thamburaj, K. P., & Rengganathan, V. (2015). A Critical Study of SPM Tamil Literature Exam Paper. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 5, 13-24.

Thamburaj, K. P., & Sivanathan, S. (2020). Marapu vaḻi eḻututal tiṟaṉum taṟkāla eḻututal tiṟaṉum oru pārvai [A study on modern and traditional writing skill]. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 141-146.

Thamburaj, K. P. (2015). Promoting scientific ideas through the future studies in Tamil language teaching. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 2084-2089.

Thamburaj, K. P., Arumugum, L., & Samuel, S. J. (2015, August). An analysis on keyboard writing skills in online learning. In 2015 International Symposium on Technology Management and Emerging Technologies (ISTMET) (pp. 373-377). IEEE.

Thamburaj, K. P. (2021). An Critical Analysis of Speech Recognition of Tamil and Malay Language Through Artificial Neural Network. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(9), 1305-1317.

Thamburaj, K. P., & Shakunthala, R. (2016). Standardization of question items to test tamil case markers–a study. Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning, 6, 9-16.

Arumugum, L., Nadeson, B., & Thamburaj, K. P. (2021). Traditional teaching method-concept of moral education and pedagogy in Aathicuudi. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 176-182.

Thamburaj, K. P. (2021). E-Teaching in Teacher Education—A Conceptual Framework of Sultan Idris Education University. Sino-US English Teaching, 18(5), 107-111.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2020). THE USE OF MOBILE–ASSISTED LANGUAGE LEARNING IN TEACHING AND LEARNING TAMIL GRAMMAR. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(10), 843-849.

Thamburaj, K. P., Sivanadhan, I., & Kumar, M. (2021). IMPROVING FORM 4 STUDENT’S READING COMPREHENSION SKILLS IN TAMIL LANGUAGE BY USING SQ3R METHOD. Psychology and Education Journal, 58(2), 2291-2295.

Thamburaj, Kingston Pal. "A Process of Developing an ASR System for Malay and Tamil Languages." Design Engineering (2021): 731-741.

Thamburaj, K. P., & Ponniah, K. (2015). வள்ளுவர் கூறும் நட்பின் மறுகட்டமைதி (Reframing Valluvar’s claim on Friendship). Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்), 2(1), 7-13.

Published

26.02.2022

How to Cite

Kalidasan, T. (2022). தமிழ்மொழி இலக்கணத்தில் உடன்பாட்டுவினை மற்றும் எதிர்மறைவினையைக் கற்பிக்க டோராடூன் தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக ஒரு புத்தாக்கம்: An innovation through the technology of ‘Doratoon’ to teach the tamil grammar. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), 7(29), 93–104. Retrieved from https://inamtamil.com/journal/article/view/30