கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தலில் கரிசனைகள் அடிப்படையிலான இசைவாக்க மாதிரியுருவின் பயன்பாடு – ஓர் இலக்கிய மீளாய்வு

CONCERNS-BASED ADOPTION MODEL IN THE SUCCESSFUL CURRICULUM IMPLEMENTATION – A LITERATURE REVIEW

Authors

  • எப்.எம்.நவாஸ்தீன் | F. M. Nawastheen Senior Lecturer, The Open University of Sri Lanka

Keywords:

Keywords:  Teachers, Curriculum implementation, Concerns-Based Adoption Model

Abstract

ஆய்வுச் சுருக்கம்

உலகில் விரைவாக மாறிவரும் சமூக, பொருளாதார, தகவல் தொழினுட்பக் காரணிகள் காரணமாக, பாடசாலைக் கலைத்திட்டத்தில் அவ்வப்போது மாற்றங்களையும், புத்தாக்கங்களையும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டியுள்ளது. பாடசாலைக் கலைத்திட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் மாற்றங்கள், புத்தாக்கங்களை வெற்றிகரமாக  நடைமுறைப்படுத்துவதில் பாடசாலை ஆசிரியர்களின் துலங்கல்கள் மிக முக்கிய காரணியாக விளங்குகின்றன. பாடசாலைக் கலைத்திட்டத்தில் அறிமுகம் செய்யப்படும் மாற்றங்கள், புத்தாக்கங்கள் தொடர்பாக பாடசாலை ஆசிரியர்கள் எத்தகைய துலங்கல்களை வெளிப்படுத்துகின்றனர் என்று மதிப்பீடு செய்வது முக்கியமாகும். குறித்த மதிப்பீட்டு முடிவுகளுக்கு ஏற்ப கலைத்திட்டத்தைச்  சிறந்த முறையில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையான தலையீடுகளை அவ்வப்போது கலைத்திட்ட விருத்தியாளர்கள் மேற்கொள்வார்களாயின், கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தலை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ள முடியும். இதற்காக அண்மையில் கரிசனை  அடிப்படையிலான இசைவாக்க மாதிரியுரு (CBAM) பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இம்மாதிரியுரு, கல்விமுறைமையில் புத்தாக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்தும்போது, அவை எவ்வாறு நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தொகைசார் மற்றும் பண்பு சார் அணுகுமுறைகளில் மதிப்பீடு செய்கிறது. மதிப்பீட்டு பெறுபேறுகளின்படி, கலைத்திட்ட புத்தாக்கங்களை  மேலும் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகளையும் முன்வைக்கின்றது.   எனவே, கலைத்திட்ட புத்தாக்க நடைமுறைப்படுத்தலில் CBAM இன் பயன்பாட்டை கண்டறிவதுடன், இலங்கையின் கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பான ஆய்வுகளில்  இதன் பயன்பாடு எந்தளவு உள்ளது என்பதைக் கண்டறிவதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் குறிக்கோள் ஆகும். இதற்காக இணைய தேடல் பொறிகள் மற்றும் நூலக ஆய்வின் ஊடாக, CBAM தொடர்பான ஆய்வுகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு மீளாய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இதன் முடிவாக, CBAM என்னும் மாதிரியுரு கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தலை மதிப்பீடு செய்வதில் அண்மையில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற போதும், இலங்கையில் இதன் பயன்பாடு அதிகம் காணப்படவில்லை என்பதாகும். கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தும் ஆய்வாளர்கள், எதிர்கால கலைத்திட்ட மாற்றங்கள் தொடர்பாக  CBAM யினை பயன்படுத்தி அதிகம் பயன்பெற வேண்டும்  என்பதே இவ்வாய்வின் பரிந்துரையாகும்.

Abstract

Rapid changes taking place in the globe in socio-economic aspects and advancements in information and communication technology necessitate the introduction of changes and innovations into the school curriculum from time to time. Teachers are one of the crucial entities responsible for the implementation of such curriculum changes and innovation.  As such, it is important to evaluate teachers’ responses towards changes introduced to the school curriculum. Therefore, curriculum developers should probe teacher's responses and make necessary interventions into the implementation process. Concern-Based Adoption Model (CBAM) has been widely used for this purpose. CBAM can be used to investigate to what extent the innovations of the educational system are being implemented, both quantitatively and qualitatively. According to the probes, CBAM suggests intervening strategies for more successful implementation of curriculum innovations. The objectives of this research paper were to identify the uses of CBAM in the implementation of curriculum innovation and to determine to what extent the CBAM is used in the evaluation of curriculum implementation in the Sri Lankan context. In order to achieve these objectives, CBAM-related studies were selected and reviewed through Internet search engines and library research. Findings of this study reveal that the CBAM has not been widely used in curriculum implementation studies in Sri Lanka, although it has recently been used extensively in evaluating curriculum implementation. It is recommended that researchers in Sri Lanka consider applying CBAM in evaluating the implementation of curriculum innovation.

References

Adibah, G.N, Subahan Mohd Meerah. T. and Mohamed Sani Ibrahim. (2010). Secondary School Teachers' Concern towards the Implementation of Changes in Curriculum (in Bahasa Melayu). Paper read at Proceeding Seminar Ringkasan Eksekutif Penyelidikan Siswazah.

Alsarrani, N. (2010). Concerns and Professional Development needs of Science Faculty at Taibah University in adopting blended learning, Department of Curriculum and Instruction College of Education, Kansas State University, Manhattan, Kansas,

Alshammari, B.S. (2000). The Developmental Stages of Concern of Teachers toward the Implementation of the Information Technology Curriculum in Kuwait, University of North Texas, Unpublished.

Anderson, K. A. (2007). Systemic Reform: The Concerns of Middle School Mathematics Teachers, Graduate Faculty, University of West Georgia.

Christou, C. Maria E.M. and George P. (2004). Teachers' Concerns Regarding the Adoption of New Mathematics Curriculum: An Application of CBAM. Educational Studies in Mathematics 57:157-176

Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change. Fourth edition ed. New York and London: Teachers college, Columbia University.

Fuller, F. F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Educational Research Journal 6:207-226.

Hall, G. E, and S.M Hord. (2011). implementing change: patterns, principles, and potholes. 3rd edition ed. Boston: Pearson.

Kwarteng, J. T. (2009). Status of Accounting Curriculum Implementation: A Concerns-Based Adoption Model Assessment In Ashanti And Central Regions. Master of Philosophy Degree in Curriculum Studies, Department of Arts and Social Sciences Education of the Faculty of Education, University of Cape Coast.

Lau, J. and Jennifer S. (2008). Teachers’ perceptions of impending innovation: The use of pair work in large-scale oral assessment in Hong Kong. http://www.iaea2008.cambridge assessment.org.uk/ca/digitalAssets/164801_Lau.pdf.

Lee, S. (2021). Analysis of Early Childhood Teachers' Stages of Concern and Level of Use about STEAM: Focusing on Concern-Based Adoption Model. The Journal of the Korea Contents Association, 21(4), 347-358.

Leung, W.L.A. (2008). Teacher Concerns about Curriculum Reform: The Case of Project Learning. The Asia-Pacific Education Researcher (17:1):7597.

George, A. A., Hall, G. E. & M.Stiegelbaguer, S. (2006). Measuring Implementation in Schools: The Stages of Concern Questionnaire. 2nd Austin: SEDL.

Nawastheen, F. M. (2014). Evaluating geography teachers concerns towards the 5E instructional model in the competency-based curriculum reforms of Sri Lanka (Doctoral dissertation, UKM).

Nawastheen, F.M. (2021). Sri Lankan teachers’ concerns towards implementation of curriculum reforms in the competency based curriculum reforms. Muallim Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1), 1-18. https://doi.org/10.33306/mjssh/107

Nawastheen, F. M., Sharifah Nor & Meerah, T. S. M. (2014). Teachers' Levels of Use of the 5E Instructional Model in the Implementation of Curriculum Reforms in Sri Lanka. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 7(17), 3561-3570.

Nawastheen, F. M., & Sharifah Nor (2016). Teachers’ Innovation Configuration of 5E Model in the Implementation of Competency Based Curriculum Reforms in Sri Lanka. In 7th UPSI-UPI International Conference in Education, At Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia.

McDonald, J. A., Lai, C. J., Lin, M. Y., O’Sullivan, P. S., & Hauer, K. E. (2021). “There Is a Lot of Change Afoot”: A Qualitative Study of Faculty Adaptation to Elimination of Tiered Grades With Increased Emphasis on Feedback in Core Clerkships. Academic Medicine, 96(2), 263-270.

Overbaugh, R. and Ruilin Lu. (2008). The Impact of a Federally Funded Grant on a Professional Development Program: Teachers' Stages of Concern towards Technology Integration, Journal of Computing in Teacher Education 25 (2):45-56

Sahlberg, P. (2005). Curriculum change as learning- I search of better implementation. Paper read at Curriculum reform and implementation in the 21st century, 8-10 June, 2005, at Istanbul, Turkey.

Park, J.T.R. (2012). Teacher change in Bangladesh: A study of teachers adapting and implementing active learning into their practice, Department of Curriculum, Teaching and Learning, Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Ontario.

Saraswathy, T. (2006). Teachers' concern on the implementation of the new year 1 Science Curriculum in English- A CBAM analysis, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM Bangi

Sharifah, Nor Puteh. (2002). Curriculum development and reform process in Malaysia. Paper read at The first conference of Asia Pacific curriculum policy makers, 15-16 November, 2002, at Hong Kong.

Sharifah Nor Puteh, S., & Nawastheen, F. M. (2013). An evaluation on the implementation of 5E instructional model in teaching geography in Sri Lanka. Middle-East Journal of Scientific Research, 16(5), 721-728.

Sharifah, Nor P. Nor Adibah Ghazali, Mohd Mahzan Tamyis, and Aliza Ali. (2012). Keprihatinan Guru Bahasa Melayu Dalam Melaksanakan Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif (Malay Language Teachers’ Concern In Implementing Critical And Creative Thinking Skills) Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 2 (2):19-31.

Sharifah, Nor Puteh, Kamarul Azman abt Salam, and Kamaruzaman Jusoff. (2011). Using CBAM to evaluate teachers' concerns in Science Literacy for Human Capital Development at the Preschool. World Applied Sciences Journal 14:8187.

SEDL. 2011. Concern based adoption model. www.sedl.org/cbam/videos.cgi?movie=Intro 2010.

Tunks, Jeanne, and Kirk Weller. 2009. Changing practice, changing minds, from arithmetical to algebraic thinking: an application of the concerns-based adoption model (CBAM). Educational Studies in Mathemetics (72):161-183.

Yang, Shu Ching, and Yen-Fen Huang. 2007. A study of high school English teachers’ behavior, concerns and beliefs in integrating information technology into English instruction. Computers in Human Behavior 24 (2008):1085-1103.

Yuliang, L, and C Huang. 2005. Concerns of teachers about technology integration in the USA. Europian Journal of Teacher Education 28 (1):35-48 http://dx.doi.org/10.1080/ 02619760500039928

Wang, W. 2014 (2013). Teachers’ Stages of Concern and Levels of Use of a Curriculum Innovation in China: A Case Study. International Journal of English Language Teaching Vol. 1, No. 1; 2014 (1):22-31.

Published

24.11.2021

How to Cite

கலைத்திட்ட நடைமுறைப்படுத்தலில் கரிசனைகள் அடிப்படையிலான இசைவாக்க மாதிரியுருவின் பயன்பாடு – ஓர் இலக்கிய மீளாய்வு: CONCERNS-BASED ADOPTION MODEL IN THE SUCCESSFUL CURRICULUM IMPLEMENTATION – A LITERATURE REVIEW. (2021). இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(28), 45-57. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/20

Similar Articles

1-10 of 40

You may also start an advanced similarity search for this article.