தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை

A comparative study of kilai and aayam as illustrated in the Anthologies

Authors

  • ச. கண்மணி கணேசன் | S. Kanmani Ganesan Retired Principal & HOD in Tamil, Sri kaliswari college, Sivakasi in Tamilnadu. India

Keywords:

கிளை, ஆயம், சுற்றம், இரவலர் குழு, தோழியர் குழு, பங்காளிகள் kilai, aayam, churram, friends, iravalar, pangaalikal

Abstract

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ்த் தொகையிலக்கியத்தில் பயின்று வரும் கிளை, ஆயம் என்ற இரு சொற்களுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை ஆராய்ந்து அறிவது கட்டுரையின் நோக்கம் ஆகும். இரண்டனுக்கும் 'சுற்றம்' என்ற பொதுப்பொருள் கூறப்பட்டாலும் ஆழ்ந்து நோக்கும்போது தெளிவான வேறுபாடு தெரிகிறது. இருசொற்களும் இடம்பெறும் பாடல்கள் முதனிலைத் தரவுகளைத் தர, ஆய்வாளர் கருத்துகள்  இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளாக ஒப்பியல் ஆய்வாகக் கட்டுரை உருப்பெற்றுள்ளது.

Abstract

The aim of this research paper is to differentiate the meanings of the terms kilai and aayam found in the Tamil anthologies. Though both of them are often refered as churram there are clear-cut differences found between them when we have a deep study. The lyrics in which those two terms are found serve as the primary source while the researchers' opinions serve as the secondary source. The study follows a comparative approach.

References

Akanaanooru- kalirriyaanai nirai. (2009). kazhaka veliyeedu, chennai.

Akanaanooru- manimidai pavalam. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Akanaanooru- niththilakkovai. (2008). kazhaka veliyeedu, chennai.

Ganesan,S.K., (2020). "Paadal perra kizhaarkal", Journal of Valartamil,1 (2), pp. 12-24. https://doi.org/10.37134/jov.vol1.2.2.2020

Kalaikkovan,R. “Changa ilakkiyangalil aadarkalai”, issue-131, 20-12-2016, Varalaaru - A Portal For South Asian History).

Kaliththokai, (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Narrinai. (2007). kazhaka veliyeedu, Chennai.

Paripaadal, (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Paththuppaattu- part i. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Paththuppaattu- part ii. (2008). kazhaka veliyeedu, chennai.

pathirruppaththu. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

puranaanooru- part- i. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

puranaanooru- part- ii. (2007). kazhaka veliyeedu, chennai.

Thamizhth thesika arangar, ‘aadal’, aayvukkalam , 26-10-2019, கோடியர்

Published

22.08.2021

How to Cite

தொகையிலக்கியத்துக் கிளையும் ஆயமும் - ஒப்பியல் பார்வை: A comparative study of kilai and aayam as illustrated in the Anthologies. (2021). இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 7(27), 91-97. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/7

Similar Articles

11-20 of 190

You may also start an advanced similarity search for this article.