“வெள்ளியங்காட்டான் படைப்புகளில் திராவிடக் கருத்தியல் Dravidian Ideology in Veliangatan Works”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 9, no. 37 (February 27, 2024): 1–12. Accessed May 24, 2024. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/260.