“வேந்தர்களின் தலைவிதியை வரையறுத்தவன் மலையமான் திருமுடிக்காரி: Malayaman Thirumudikkari Defined the Fate of the Vendars”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 1, no. 2 (August 10, 2015): 29–36. Accessed July 16, 2024. https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/114.