“வெள்ளியங்காட்டான் படைப்புகளில் திராவிடக் கருத்தியல் Dravidian Ideology in Veliangatan Works” (2024) இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 9(37), pp. 1–12. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/260 (Accessed: 24 May 2024).