“வேந்தர்களின் தலைவிதியை வரையறுத்தவன் மலையமான் திருமுடிக்காரி: Malayaman Thirumudikkari defined the fate of the Vendars” (2015) இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), 1(2), pp. 29–36. Available at: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/114 (Accessed: 16 July 2024).