வெள்ளியங்காட்டான் படைப்புகளில் திராவிடக் கருத்தியல் Dravidian Ideology in Veliangatan Works. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 9, n. 37, p. 1–12, 2024. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/260.. Acesso em: 24 may. 2024.