வேந்தர்களின் தலைவிதியை வரையறுத்தவன் மலையமான் திருமுடிக்காரி: Malayaman Thirumudikkari defined the fate of the Vendars. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), India, v. 1, n. 2, p. 29–36, 2015. Disponível em: https://inamtamil.com/index.php/journal/article/view/114.. Acesso em: 16 jul. 2024.