1.
முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் மமப. திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and air are special according to Holy Quran. இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). [Internet]. 2023 Feb. 28 [cited 2023 May 31];8(33):17-20. Available from: https://inamtamil.com/journal/article/view/231