1.
இரா. யசோதா இய. குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). [Internet]. 2022 Nov. 28 [cited 2024 Mar. 2];8(32):70-6. Available from: https://inamtamil.com/journal/article/view/225