1.
முனைவர் லி. சிவகுமார் மலச. வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism). இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). [Internet]. 2022 Nov. 28 [cited 2023 Oct. 2];8(32):35-9. Available from: https://inamtamil.com/journal/article/view/205