1.
முனைவர் இரா. குணசீலன் மகஇ. தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil e-Content. இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). [Internet]. 2023 Feb. 28 [cited 2023 May 30];8(33):21-4. Available from: https://inamtamil.com/journal/article/view/197