1.
முனைவர் த.சத்தியராஜ் மத. லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள். இனம்: பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மே, ஆகட்டு, நவம்பர், பிப்புருவரி ஆகிய திங்கள்களில் வெளிவரும். இவ்விதழ் 2015 முதல் இயங்கிவருகிறது (Inam is an International E-Journal of Tamil Studies that publishes articles in Tamil and English (bi-lingual) and it comes quarterly (February, May, August, and November) since 2015. We publish research and review articles, book reviews, editorials.). [Internet]. 2017 May 10 [cited 2023 Jan. 30];3(9):32-41. Available from: https://inamtamil.com/journal/article/view/129