பா கவிதா, and முனைவர் ந. இராஜேந்திரன். “காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 7, no. 29 (February 26, 2022): 284–296. Accessed January 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/85.