சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி. “வள்ளலார் திருவருட்பா தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு - பன்முகப்பார்வை Vallalar Thiruvarutpa Telugu Translation - Multiview”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 9, no. 36 (November 30, 2023): 23–30. Accessed March 2, 2024. https://inamtamil.com/journal/article/view/251.