முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன். “அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 9, no. 36 (November 30, 2023): 1–10. Accessed March 2, 2024. https://inamtamil.com/journal/article/view/249.