முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் முனைவர் ச கண்மணி கணேசன். “குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th Poem - An Indepth Study”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 33 (February 28, 2023): 13–16. Accessed May 31, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/232.