முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின். “திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and Air Are Special According to Holy Quran”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 33 (February 28, 2023): 17–20. Accessed May 31, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/231.