டே.எட்வின் சார்லஸ் டே.எட்வின் சார்லஸ். “தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 65–69. Accessed November 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/226.