இரா. யசோதா இரா. யசோதா. “குறுந்தொகைப் பெண்பாற் புலவர் பாடல்களில் சமூகம் Society in Kurunthogai Womens Songs”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 70–76. Accessed November 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/225.