முனைவர் இரா. ரவி முனைவர் இரா. ரவி. “சங்ககாலத் திருமண புழங்குபொருள்கள் காட்டும் பண்பாடு SANGAM PERIOD WEDDING RITUAL OBJECTS SHOW CULTURE”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 77–80. Accessed February 3, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/224.