முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா முனைவர் சு. மோகனப்பிரியா. “பாரதிதாசனின் படைப்புகளில் பெண்நிலைவாதம் THE STATUS OF WOMEN RIGHTS IN BHARATHIDASAN’S POETRY”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 87–91. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/223.