முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர் முனைவர் மோ.ஸ்ரீதர். “தலயாத்திரையில் திருஞானசம்பந்தரின் அறநெறி Morality of Thirugnanasambandar on Thalayatra”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 125–129. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/222.