கி. கண்மணி கி. கண்மணி. “வைரமுத்துவின் மூன்றாம் உலகப்போர் நாவலில் சமுதாயச் சிந்தனைகள் Social Thoughts in the Novel Vairamuthu’s Third World War”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 119–124. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/221.