முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி முனைவர் ஆ.நளினிசுந்தரி. “அம்மன்கிளி முருகதாஸின் சங்க இலக்கிய ஆய்வு Ammangili Murugadasin Sanga Ilakkiya Aaivu”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 114–118. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/220.