பெ.ராஜா பெ.ராஜா. “சங்ககால நெய்தல்நில மக்களின் வாழ்வியல் பின்புலம் Neithal Land of Sangam Period and the Background of That People’s Life”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 107–113. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/219.