முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா முனைவர் மு.புஷ்ப ரெஜினா. “கம்பராமாயணம் - பாலகாண்டம் புலப்படுத்தும் சமூக, பண்பாட்டுப் புனைவுகள் Social and Cultural Legends That Reveals in Kambaramayana Baalakaandam”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 81–86. Accessed January 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/215.