முனைவர் மு.இராஜசேகரன் முனைவர் மு.இராஜசேகரன். “கலை இலக்கியங்களில் எதார்த்தவாதத்தின் தோற்றம் The Origin of Realism in Art and Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 60–64. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/214.