முனைவர் க. புவனேஸ்வரி முனைவர் க. புவனேஸ்வரி. “கல்மரம் நாவலில் கட்டிடத் தொழிலாளர்களின் நிலை Status of Construction Workers at ‘Kalmaram’ Novel”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 40–43. Accessed January 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/213.