முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி முனைவர் மு. முனீஸ்மூர்த்தி. “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் ‘ஊழ்’, ‘ஊழ்வினை’ : படிநிலை வளர்ச்சி The Hierarchical Development of the Concept of ’OOZH’ and ’OOZHVINAI’ in Manimegalai Epic”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 44–49. Accessed October 2, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/212.