முனைவர் ஜா. அருணா முனைவர் ஜா. அருணா. “சங்க இலக்கியத்தில் குயவர்கள் Potters in Sangam Literature”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 55–59. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/209.