ப.நவசக்திவேல் ப.நவசக்திவேல். “கானகன் நாவலில் காலனியம் Colonism in ‘Kaanagan’ Novel”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 30–34. Accessed November 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/208.