முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி முனைவர் ப.கிருஷ்ணமூர்த்தி. “கல்லாடம்: கவிதையும் காலமும் kallāṭam : Poetry and Its Age”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 16–21. Accessed February 3, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/207.