முனைவர் லி. சிவகுமார் முனைவர் லி. சிவகுமார். “வேந்தர் எழுச்சியும் பூதநெறியும் Rise of Tamil Emperor’s and Bhuthaneri (Elementalism)”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 35–39. Accessed February 3, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/205.