முனைவர் அ. கோபிநாத் முனைவர் அ. கோபிநாத். “மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் பழந்தமிழ்ச் சமூகமும் அறச் சிந்தனைகளும் Ancient Tamil Society and Moral Values in Manimekalai”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 9–15. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/204.