ஆ.மேரி இமாகுலேட் ஆ.மேரி இமாகுலேட். “புதுக்கவிதைகளில் மனித உரிமைகள் Human Rights in Modern Poetry”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 32 (November 28, 2022): 3–8. Accessed March 24, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/203.