முனைவர் இரா. குணசீலன் முனைவர் குணசீலன் இரா. “தமிழ் மின் உள்ளடக்கங்களுக்கான காப்புரிமைகள் Copyrights for Tamil E-Content”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 33 (February 28, 2023): 21–24. Accessed May 31, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/197.