இ.ஜெனிபா மேரி இ.ஜெனிபா மேரி. “மகளிர் வா்ணனைவழி மிதவை மகளிரின் சமூகநிலை: Women’s Vocabulary Float Social Status of Women”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 2, no. 6 (August 10, 2016): 71–76. Accessed May 31, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/155.