முனைவர் ஆ.சாஜிதா பேகம் ஆ.சாஜிதா பேகம். “சங்கஇலக்கியத்தில் தாய்வழிச்சமூகக் கூறுகள்: Caṅka’ilakkiyattil tāyvaḻiccamūkak kūṟukaḷ”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 2, no. 6 (August 10, 2016): 57–70. Accessed May 31, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/154.