வெள்ளைவாரணனார் க.வெள்ளைவாரணனார். “தொல்காப்பியனார் காலம்: Tholkappiyar Period”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 2, no. 6 (August 10, 2016): 14–18. Accessed May 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/150.