முனைவர் த.சத்தியராஜ் முனைவர் த.சத்தியராஜ். “லூலூவின் நூலாக்க வழிமுறைகள்”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 3, no. 9 (May 10, 2017): 32–41. Accessed January 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/129.