முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி. “பள்ளமோர்க்குளக் கோயில்களும் வழிபாட்டு முறைகளும்: History of Palla Morkkulam Temples and Rituals”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies) 8, no. 31 (August 28, 2022): 39–86. Accessed May 30, 2023. https://inamtamil.com/journal/article/view/104.