பா க., and முனைவர் ந. இ. “காலந்தோறும் கற்றல், கற்பித்தல்: Forever Learning and Teaching”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 7, no. 29, Feb. 2022, pp. 284-96, https://inamtamil.com/journal/article/view/85.