சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி ச. த. “வள்ளலார் திருவருட்பா தெலுங்கு மொழிபெயர்ப்பு - பன்முகப்பார்வை Vallalar Thiruvarutpa Telugu Translation - Multiview”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 9, no. 36, Nov. 2023, pp. 23-30, https://inamtamil.com/journal/article/view/251.