முனைவர் மூ. பாலசுப்பிரமணியன் ம. ம. ப. “அற இலக்கியப் பதிவுகளில் காமன் என்னும் தொன்மம் Khaman Myth in Moral Literature”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 9, no. 36, Nov. 2023, pp. 1-10, https://inamtamil.com/journal/article/view/249.