முனைவர் ச கண்மணி கணேசன் ம. ச. க. க. “குறுந்தொகை 156 ஆவது பாடல் - ஓர் ஆழ் நோக்கு Kurunthokai - 156th Poem - An Indepth Study”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 33, Feb. 2023, pp. 13-16, https://inamtamil.com/journal/article/view/232.