முனைவர் மு.ரா.மஜிதா பர்வின் ம. ம. ப. “திருக்குர்ஆன் கூறும் வானியலும் வான்சிறப்பும் Astronomy and Air Are Special According to Holy Quran”. இனம் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 33, Feb. 2023, pp. 17-20, https://inamtamil.com/journal/article/view/231.