டே.எட்வின் சார்லஸ் ட. ச. “தேறல் - அன்றும் இன்றும் USAGE OF ‘THAERAL’ - BEFORE AND NOW”. இனம்: பல்துறைப் பன்னாட்டு இணையத் தமிழாய்விதழ் (Inam: Multidisciplinary International E-Journal of Tamil Studies), vol. 8, no. 32, Nov. 2022, pp. 65-69, https://inamtamil.com/journal/article/view/226.